top of page

Doelstellingen

Geen anonieme donatie meer in België

Geen enkel beleid hoort ten koste van fundametele belangen van een kind te gaan. Recht tot afstammingsinformatie is van fundamenteel belang voor het kind en diens zelfsontplooiing. Aan het kind de keuze om al dan niet meer te willen weten. Om deze keuze te kunnen garanderen dient anonieme donatie verboden te worden. 

 

Nationaal register

De wet in 2007 stelt dat er een nationaal register dient gehanteerd te worden om ervoor te kunnen zorgen dat het maximaal aantal wensmoeders per donor niet overschreden wordt. Dit register is nog altijd niet in voege getreden. Dit houdt in dat meer dan de maximale 6 vrouwen kind(eren) van 1 bepaalde donor kunnen krijgen. Door het naar buitenbrengen van het schandaal van de donor met erfelijke aandoening NF1 (in totaal kregen 16 vrouwen in België een kind of kinderen via dit sperma), hebben we onze overheid gedwongen om een werkend register in voege te laten treden. 

 

Juridische bescherming donoren die voor 2007 doneerden

Belgische donoren die langs de legitieme centra passeren, worden pas sinds 2007 juridisch beschermd. Op uitdrukkelijk verzoek van de Belgische donorkinderen dienen donoren van voor die tijd over dezelfde bescherming te beschikken.

 

Officiële instanties voor donorkinderen, wensouders en donoren

Na 70  jaar van het invullen van kinderwensen, wordt het tijd dat overheid en centra hen niet meer de rug toedraait.

 

Grensoverschrijdende DNA-bank

Zaad werd uitgewisseld over grondgebieden heden.
Zo een DNA-bank maakt het mogelijk dat donorkinderen hun donor, alsook halfbroers - en zussen vinden.

 

Medische dossiers opvragen zonder toestemming van de moeder – België

Vandaag kan je enkel het medisch dossier opvragen indien je over een schriftelijke toestemming van je moeder beschikt. Wij ijveren ervoor dat de stukken die net informatie bevatten aangaande je donor, zonder de toestemming van je moeder opgevraagd kan worden. Dit uit de logische veronderstelling dat  informatie die jou aanbelangt, je niet afhankelijk hoeft te zijn van de toestemming van een ander.

 

Transparantie fertiliteitsbehandelingen met gekend en open donormateriaal – België

We stelden vast dat veel wensouders vaak het bos door de bomen niet meer zien. Gebukt door aanzien en gezag van de arts en verblind door de wanhoop om alsnog hun kinderwens ingevuld te zien, krijgen wensouders niet de correcte informatie door artsen aangeboden. 

We trachten in dialoog met politiek, ouders en donoren een lijst samen te stellen waar exact uit af te leiden welke behandelingen er in welke centra kan doorlopen worden. 

 

Globaal donorregistratie-systeem 

De registers van verschillende landen dienen aan elkaar gekoppeld te worden. Alleen zo zal er een beter overzicht maar ook een efficiënter alarmsysteem op poten kunnen gezet worden.  .

 

Doorbreken van het taboe

Heden rust er nog een groot taboe op onvruchtbaarheid en behandelingen met donormateriaal. 

Men vertelt het misschien vaker aan het kind, het taboe blijft bestaan, meer nog; vaak gaat het kind onder gebukt.

 

Bewaringsplicht medische dossiers verlengen tot 80 ipv 30 jaar 

In België worden medische dossiers maar tot 30 jaar na het laatste consult van de moeder bijgehouden. We ijveren ervoor dat de bewaringsplicht van zulke dossiers wordt verlengd, bij voorkeur tot 80 jaar. De meeste donorkinderen gaan pas laat op zoek naar het dossier. 

Daarnaast is het ook mogelijk dat een donorkind pas op latere leeftijd de behoefte heeft of reden ziet, het dossier op te vragen.

 

Inperking zwarte markt

Heden wordt er buiten het legitieme circuit donormateriaal verhandeld en aangekocht. Een kinderwens invullen via de zwarte markt houdt risico's in, zowel voor de wensouders als de donoren.

 

Internationale samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking die alle donorkinderen ten goede komen.

bottom of page